แนะนำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early Stage) ปีงบประมาณ 2563 โดย อาจารย์ ดร.เฉลิมพล คงจิตต์

สำนักงาน ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี) ดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early – Stage) ปี 2563 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการ ให้มีความทันสมัย เกิดการยกระดับสู่ SME 4.0 และสร้างมูลค่าสินค้าจากนวัตกรรม โดยดำเนินการพัฒนาผู้ประกอบการด้านการบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่ การวางแผนการตลาด การเงิน การบัญชี กฎหมายธุรกิจ เป็นต้น อีกทั้งเรียนรู้แนวทาง รูปแบบธุรกิจ Social Enterprise และจัดทำแผนธุรกิจ ที่มีศักยภาพ พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพเชิงลึก และนำผู้ประกอบการสู่การทดสอบตลาด อันนำไปสู่ การเพิ่มขีดความสารถในการแข่งขันในการก้าวสู่สังคม ผู้ประกอบการต่อไป สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ฟรี! : ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053920299 ต่อ 402 หรือ 061-0561220

What are the risks of Avastin treatment? A no-effect dose for developmental toxicity in rats exposed during organogenesis was not established. Men with female partners should use effective birth control while taking this medication and for at least 6 months after the final dose of brentuximab vedotin onlinepharmacyinkorea.com. In the HERCULES study, TE ADA were further characterized as having neutralizing potential.

?>
  • Share post