การสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับคุณค่าทางธุรกิจ&เทคนิคการวิเคราะห์ลูกค้าสำหรับผู้ประกอบการ SME

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำ E-Learning สำหรับการอบรมออนไลน์ ภายใต้โครงการ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early Stage) ปีงบประมาณ 2563 หัวข้อ “การสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับคุณค่าทางธุรกิจ และเทคนิคการวิเคราะห์ลูกค้าสำหรับผู้ประกอบการ SME ” โดยวิทยากร อาจารย์ประพันธ์ อภิวงค์

Medications are produced in such a way that the ingredients target the specific site and bring about chemical changes in the body that can stop or reverse the chemical reaction which is causing the disease. Janus kinase 2 (JAK2) has an essential role in signaling of normal hematopoiesis. Indication Adults: Initial dose of 25 g (including renal dialysis) Viagra generico precio en Uruguay. Other drugs may interact with canagliflozin, including prescription and over-the-counter medicines, vitamins, and herbal products.

?>
  • Share post