การสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับคุณค่าทางธุรกิจ&เทคนิคการวิเคราะห์ลูกค้าสำหรับผู้ประกอบการ SME

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำ E-Learning สำหรับการอบรมออนไลน์ ภายใต้โครงการ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early Stage) ปีงบประมาณ 2563 หัวข้อ “การสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับคุณค่าทางธุรกิจ และเทคนิคการวิเคราะห์ลูกค้าสำหรับผู้ประกอบการ SME ” โดยวิทยากร อาจารย์ประพันธ์ อภิวงค์
?>
  • Share post