เว็บไซต์ KICCAMT

ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดำเนินโครงการฯ ภายใต้การดูแลของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งในปี 2563 ได้ดำเนินงานทั้งหมด 3 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early Stage) โครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost up New Entrepreneurs) และโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ซึ่งโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นพัฒนาผู้ประกอบการในแต่ละด้านให้มีศักยภาพและสามารถแข่งขันทางธุรกิจได้ รวมถึงสนับให้ผู้ประกอบการเข้าสู่การทดสอบตลาดและผลักดันเข้าสู่กิจกรรมส่งเสริมการขายทั้งช่องทางออฟไลน์ เช่น การออกบูธแสดงและจำหน่ายสินค้า การสนับสนุนค่าส่งสินค้าแก่ผู้ประกอบการ รวมถึงช่องทางออนไลน์ เช่น การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการยิงโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ผ่าน Facebook และการประชาสัมพันธ์ร้านค้าผ่านเว็บไซต์ KICCAMT

Lomefloxacin: (Minor) Some quinolones, including lomefloxacin, have been associated with QT prolongation and infrequent cases of arrhythmia. See "Drug Precautions" for risks associated with Caduet. The risk assessment committee said its recommendation was aimed at ensuring that Zinbryta is used in the safest way possible while researchers review its safety Viagra generico sem receita. Resistance Like all antibiotics, doxycycline is susceptible to bugs that develop resistance.

ดังนั้นศูนย์นวัตกรรมฯ จึงได้จัดทำเว็บไซต์ KICCAMT เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีช่องทางในการสร้างโอกาสทางการตลาด เพิ่มการรับรู้ให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งเว็บไซต์ได้รวบรวมข้อมูลของโครงการฯข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ สื่อการเรียนรู้ รวมถึงร้านค้าที่จำหน่ายสินค้ากว่า 824 ร้านค้า เช่น ร้านค้าสุขภาพและความงาม อาหารเครื่องดื่ม เครื่องใช้หัตถกรรม เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม บริการ ให้ได้เลือกชมสินค้าโดยจะมีข้อมูลร้านค้า เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถติดต่อผู้ขายได้โดยตรงซึ่งส่งผลให้เกิดการเชื่อมโยงทางธุรกิจ อีกด้วย

?>
  • Share post