โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปี 2563

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับหน่วยร่วมดำเนินการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่ดำเนินการ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยให้ความรู้ในการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การเปิดร้านค้าออนไลน์บน Platform (E-market place) และช่องทางต่าง ๆ นอกจากนี้ยังได้นำหลักการ Digital Marketing มาปรับใช้ให้ตรงกับศักยภาพของผู้ประกอบการและศักยภาพของสินค้าให้ความรู้เกี่ยวกับ Digital Marketing และการให้คำปรึกษาในการเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับสินค้า รวมถึงการวางแผนกลยุทธ์ด้วย Digital Marketing และจัดทำ Digital Marketing Plan ให้กับผู้ประกอบการ โดยกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ดังนี้

1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์พร้อมทั้งจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การเปิดร้านค้าออนไลน์ในช่องทางต่าง ๆ จำนวน 2 วัน และการโปรโมทสินค้าตามศักยภาพของผู้ประกอบการรายใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่ (กลุ่ม C)

2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ด้านการทำ Social & Digital Marketing เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน จัดอบรมให้ความรู้ จำนวน 3 วัน ให้กับผู้ประกอบการที่มีร้านค้าออนไลน์แล้ว (กลุ่ม B)

3. กิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปแบบต่าง ๆ ตามศักยภาพของสินค้าให้กับผู้ประกอบการ อาทิ การทำโฆษณาผ่านช่องทาง Facebook Fanpage การสนับสนุนค่าจัดส่งสินค้า การโปรโมทร้านค้าของผู้ประกอบการผ่านเว็บไซต์ kiccamt.com การออกบูทงานแสดงและจำหน่ายสินค้า เป็นต้น

4. กิจกรรมเพิ่มศักยภาพเชิงลึกในการทำธุรกิจออนไลน์ด้วย Digital Marketing Plan โดยจัดทำแผนการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) ให้กับผู้ประกอบการรายละ 1 แผน พร้อมติดตามผลและให้คำปรึกษาผู้ประกอบการตลอดระยะเวลาดำเนินงานโครงการ

?>
  • Share post