การขอมาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์ ทั่วไป อาหารแปรรูป

GMP หรือ Good Manufacturing Practice คือ ระบบประกันคุณภาพที่มีการปฏิบัติและพิสูจน์จากลุ่มนักวิชาการด้านอาหาร ว่าสามารถทำให้เกิดความปลอดภัยและเป็นที่เชื่อถือยอมรับจากผู้บริโภค โดย GMP จะมีระบบบันทึกข้อมูล ตรวจสอบและติดตามผลคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ รวมถึงระบบจัดการที่ดีในเรื่องสุขอนามัย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายมีความปลอดภัยได้คุณภาพ และเป็นที่มั่นใจถึงมือผู้บริโภค และ GMP ยังเป็นระบบประกันคุณภาพพื้นฐานก่อนที่จะนำไปสู่ระบบประกันคุณภาพอื่นๆ  โดย GMP แบ่งเป็น 2 ประเภท 1.) GMP สุขลักษณะทั่วไป (General GMP) เป็นหลักเกณฑ์ที่นำไปใช้ปฏิบัติสำหรับอาหารทุกประเภท 2.) GMP เฉพาะผลิตภัณฑ์ (Specific GMP) เป็นข้อกำหนดที่เพิ่มเติมจาก GMP ทั่วไป เพื่อมุ่งเน้นในเรื่องของความเสี่ยงกับความปลอดภัยของแต่ละผลิตภัณฑ์อาหารเฉพาะมากยิ่งขึ้น

The drug formulation amifampridine phosphate contains the phosphate salt, more specifically 4-aminopyridine-3-ylammonium dihydrogen phosphate. Use with caution, particularly in patients with cardiac, renal, or hepatic disease ( 7. There was a statistically significant median percent reduction in seizure frequency in all cenobamate dose groups versus placebo www.farmaciasinreceta.org. Your doctor will order certain tests before and during your treatment to see if it is safe for you to receive aldesleukin injection and to check your body’s response to aldesleukin injection.

HCCPP มาจากคำในภาษาอังกฤษว่า Hazard Analysis Critical Control Point เป็นมาตรฐานการผลิตที่มีมาตรการป้องกันอันตราย ที่ผู้บริโภคอาจได้รับจากการบริโภคอาหาร ซึ่งหลักการของระบบ HACCP ครอบคลุมถึงการป้องกันปัญหาจากอันตราย 3 สาเหตุ คือ อันตรายทางชีวภาพ อันตรายจากสารเคมี และอันตรายทางกายภาพ ISO หรือ องค์การมาตรฐานสากล หรือองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน เป็นองค์กรที่ออกมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และอุตสาหกรรม ส่วนมาตรฐานที่องค์การนี้ออกมา ก็ใช้ชื่อนำหน้าว่า ISO เช่น ISO 9000 และ ISO 14000 ซึ่งก็เป็นมาตรฐานที่ว่าด้วยระบบบริหารคุณภาพ และระบบบริหารสิ่งแวดล้อม
?>
  • Share post