การขอมาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์ ทั่วไป อาหารแปรรูป

 

GMP หรือ Good Manufacturing Practice คือ ระบบประกันคุณภาพที่มีการปฏิบัติและพิสูจน์จากลุ่มนักวิชาการด้านอาหาร ว่าสามารถทำให้เกิดความปลอดภัยและเป็นที่เชื่อถือยอมรับจากผู้บริโภค โดย GMP จะมีระบบบันทึกข้อมูล ตรวจสอบและติดตามผลคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ รวมถึงระบบจัดการที่ดีในเรื่องสุขอนามัย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายมีความปลอดภัยได้คุณภาพ และเป็นที่มั่นใจถึงมือผู้บริโภค และ GMP ยังเป็นระบบประกันคุณภาพพื้นฐานก่อนที่จะนำไปสู่ระบบประกันคุณภาพอื่นๆ  โดย GMP แบ่งเป็น 2 ประเภท

1.) GMP สุขลักษณะทั่วไป (General GMP) เป็นหลักเกณฑ์ที่นำไปใช้ปฏิบัติสำหรับอาหารทุกประเภท

2.) GMP เฉพาะผลิตภัณฑ์ (Specific GMP) เป็นข้อกำหนดที่เพิ่มเติมจาก GMP ทั่วไป เพื่อมุ่งเน้นในเรื่องของความเสี่ยงกับความปลอดภัยของแต่ละผลิตภัณฑ์อาหารเฉพาะมากยิ่งขึ้น

 

HCCPP มาจากคำในภาษาอังกฤษว่า Hazard Analysis Critical Control Point เป็นมาตรฐานการผลิตที่มีมาตรการป้องกันอันตราย ที่ผู้บริโภคอาจได้รับจากการบริโภคอาหาร ซึ่งหลักการของระบบ HACCP ครอบคลุมถึงการป้องกันปัญหาจากอันตราย 3 สาเหตุ คือ อันตรายทางชีวภาพ อันตรายจากสารเคมี และอันตรายทางกายภาพ

 

ISO หรือ องค์การมาตรฐานสากล หรือองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน เป็นองค์กรที่ออกมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และอุตสาหกรรม ส่วนมาตรฐานที่องค์การนี้ออกมา ก็ใช้ชื่อนำหน้าว่า ISO เช่น ISO 9000 และ ISO 14000 ซึ่งก็เป็นมาตรฐานที่ว่าด้วยระบบบริหารคุณภาพ และระบบบริหารสิ่งแวดล้อม

 

?>
  • Share post