โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564

โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับหน่วยร่วมดำเนินการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่ดำเนินการ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยการดำเนินโครงการเป็นการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing เป็นการสร้างช่องทางจาหน่ายสินค้าในตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ ด้วยการนำหลักการ Digital Marketing...
Read More
โครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost up New Entrepreneurs) ปี 2563

โครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost up New Entrepreneurs) ปี 2563

สำนักงาน ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี) ดำเนินโครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost up New Entrepreneurs) ปี 2563 เพื่อยกระดับผู้ประกอบการใหม่โดยการนำเทคโนโลยี งานวิจัย นวัตกรรม มาปรับใช้...
Read More
เว็บไซต์ KICCAMT

เว็บไซต์ KICCAMT

ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดำเนินโครงการฯ ภายใต้การดูแลของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งในปี 2563 ได้ดำเนินงานทั้งหมด 3 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early Stage) โครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost up New...
Read More
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปี 2563

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปี 2563

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับหน่วยร่วมดำเนินการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่ดำเนินการ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยให้ความรู้ในการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การเปิดร้านค้าออนไลน์บน Platform (E-market place) และช่องทางต่าง ๆ นอกจากนี้ยังได้นำหลักการ Digital...
Read More
สสว.ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “Northern Business Matching” กิจกรรมภายใต้โครงการ Micro to be SMEs, Early-Stage, Boost Up New Entrepreneurs และ SME Online ปี 2562

สสว.ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “Northern Business Matching” กิจกรรมภายใต้โครงการ Micro to be SMEs, Early-Stage, Boost Up New Entrepreneurs และ SME Online ปี 2562

https://www.youtube.com/watch?v=ENm7XC2cA40 สสว.ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “Northern Business Matching” กิจกรรมภายใต้โครงการ Micro to be SMEs, Early-Stage, Boost Up New Entrepreneurs...
Read More
แนะนำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early Stage) ปีงบประมาณ 2563 โดย อาจารย์ ดร.เฉลิมพล คงจิตต์

แนะนำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early Stage) ปีงบประมาณ 2563 โดย อาจารย์ ดร.เฉลิมพล คงจิตต์

https://youtu.be/v1qzR75RP9oสำนักงาน ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี) ดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early - Stage) ปี 2563 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการ ให้มีความทันสมัย เกิดการยกระดับสู่ SME 4.0...
Read More
สสว. ร่วมกับ มช. จัดงาน “Shopping in the rain”

สสว. ร่วมกับ มช. จัดงาน “Shopping in the rain”

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมโดย ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จับมือร่วมกับผู้สนับสนุนหลักสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. จัดกิจกรรมการเชื่อมโยงผู้ประกอบการที่ผ่านการบ่มเพาะเพื่อส่งเสริมด้านการตลาดและพบปะสถาบันการเงินภายใต้การจัดงาน “Shopping in the rain”
Read More
การสัมมนาหัวข้อพิเศษเกี่ยวกับภาษีในยุค 4.0

การสัมมนาหัวข้อพิเศษเกี่ยวกับภาษีในยุค 4.0

การสัมมนาหัวข้อ “จดทะเบียนนิติบุคคล ประโยชน์มากกว่าที่คิด” โดย คุณอรพันธ์ กันทะไพ นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ และ “การวางแผนกิจการเมื่อกฎหมาย e–Payment บังคับใช้” โดย คุณวรรณพัทธ์
Read More
อ่านรายละเอียด

โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564

16 กรกฎาคม 2564
admin admin
จำนวนผู้เข้าชม 422 ราย
อ่านรายละเอียด

สสว.ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “Northern Business Matching” กิจกรรมภายใต้โครงการ Micro to be SMEs, Early-Stage, Boost Up New Entrepreneurs และ SME Online ปี 2562

15 ตุลาคม 2563
admin admin
จำนวนผู้เข้าชม 725 ราย

Showing all 8 posts