Contact Us

ติดต่อเรา

ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้

วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร 053-920299 ต่อ 402 

แฟกซ์ 053-941810

อีเมล์ kiccamtcmu@gmail.com