การขอมาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์ เกษตร อาหาร

อย. คือมาตรฐานที่รับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration) กระทรวงสาธารณะสุข ผู้เป็นคุ้มครอง 6 ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน และวัตถุเสพติดที่ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน รวมไปถึงส่งเสริมข้อมูลที่ถูกต้องถูกหลักวิชาการมีประโยชน์ต่อผู้บริโภค เพื่อให้เรา ๆ มีพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมสุขภาพดีปลอดภัย

ฮาลาล คือ เป็นคำมาจากภาษาอารบิก หมายความว่า การผลิต การให้บริการ หรือการจำหน่ายใด ๆ ที่ไม่ขัดต่อบัญญัติของศาสนาอิสลาม ดังนั้น เราจึงอาจกล่าวได้ว่า “อาหารฮาลาล” คือ อาหารที่ได้ผ่านกรรมวิธีในการทำ ผสม ปรุง ประกอบ หรือแปรสภาพ ตามศาสนบัญญัตินั่นเอง เป็นการรับประกันว่า ชาวมุสลิมโดยทั่วไปสามารถบริโภคอาหาร หรืออุปโภคสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ได้โดยสนิทใจ เราสามารถสังเกตผลิตภัณฑ์ว่าเป็น “ฮาลาล” หรือไม่นั้น ได้จากการประทับตรา “ฮาลาล” ที่ข้างบรรจุภัณฑ์นั้นเป็นสำคัญ

The median EC 50 values of paritaprevir against HCV replicons containing NS3 genes from a panel of genotype 1a and 1b isolates from treatment-naïve subjects were 0. Concluding, Daclatasvir presumably only inhibits PI4P hyper-accumulation in the context of full HCV polypeptide expression. Arch Gynecol Obstet 278, 299–307, 10 cialis generika billig. These studies used either imipramine or clomipramine (Anafranil) and paroxetine.

GAP หรือ Good Agricultural Practice เป็นการผลิตที่ใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมี ฮอร์โมน อย่างถูกต้องและปลอดภัย ห้ามใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ประกาศเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 (ห้ามผลิต ห้ามนำเข้า ห้ามส่งออก ห้ามมีไว้ในครอบครอง) ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ขึ้นทะเบียนถูกต้อง โดยอ่านฉลากและให้ใช้ตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในฉลากอย่างเคร่งครัด สินค้าเกษตรที่ปลูก นำมาผลิต แปรรูป จำหน่าย ไปจนถึงปรุงผสม จัดเตรียมขึ้นโต๊ะ จะต้องบริโภคได้อย่างปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ คือ ระบบการผลิตทางการเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ใดๆที่อาจจะเกิดการปนเปื้อนต่อทรัพยากรดิน น้ำ และสิ่งมีชีวิต รวมถึงสุขภาพของมนุษย์ ด้วยการสร้างสมดุลของทรัพยากรให้เป็นไปตามธรรมชาติ และร่วมจัดการให้เกิดความยั่งยืนต่อทรัพยากร และผลผลิตนั้นๆ
?>
  • Share post