Success Story ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ

Success Story ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ

มากขาม มากขามผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรแบบแปรรูป ที่ปราศจากสารพิษและยาฆ่าแมลง ภายใต้คอนเซ็ปที่ว่า “ความสุขจากธรรมชาติสู่สังคม” มะขามของมากขามพัฒนามาจากสูตรโบราณกว่า 100 ปี รสชาติตำรับชาววังมาปรุงด้วยวัตถุดิบที่ไม่ทำร้ายสุขภาพและรวมภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้านผสมผสานกรรมวิธีการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อควบคุมรสชาติและคุณภาพให้ได้มาตรฐานและสะอาดปลอดภัย มากขามพิถีพิถันตั้งแต่การคัดสรรค์วัตถุดิบ เครื่องปรุงที่ปราศจากขัณฑสกร สี และสารกันบูด การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยควบคุมกระบวนการผลิต เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับอรรถรสและความสะดวกในการรับประทาน และยังมีการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อการเก็บรักษาที่ได้คุณภาพและสะดวกในการพกพา ทองอำไพ ข้าวแต๋นเป็นผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการอนุรักษ์และสืบต่อมาอย่างต่อเนื่อง ถูกพัฒนาให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างอัตลักษณ์ของชุมชน...
Read More
โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564

โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับหน่วยร่วมดำเนินการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่ดำเนินการ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยการดำเนินโครงการเป็นการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing เป็นการสร้างช่องทางจาหน่ายสินค้าในตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ ด้วยการนำหลักการ Digital Marketing...
Read More
โครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost up New Entrepreneurs) ปี 2563

โครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost up New Entrepreneurs) ปี 2563

สำนักงาน ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี) ดำเนินโครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost up New Entrepreneurs) ปี 2563 เพื่อยกระดับผู้ประกอบการใหม่โดยการนำเทคโนโลยี งานวิจัย นวัตกรรม มาปรับใช้...
Read More
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปี 2563

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปี 2563

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับหน่วยร่วมดำเนินการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่ดำเนินการ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยให้ความรู้ในการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การเปิดร้านค้าออนไลน์บน Platform (E-market place) และช่องทางต่าง ๆ นอกจากนี้ยังได้นำหลักการ Digital...
Read More
สสว.ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “Northern Business Matching” กิจกรรมภายใต้โครงการ Micro to be SMEs, Early-Stage, Boost Up New Entrepreneurs และ SME Online ปี 2562

สสว.ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “Northern Business Matching” กิจกรรมภายใต้โครงการ Micro to be SMEs, Early-Stage, Boost Up New Entrepreneurs และ SME Online ปี 2562

https://www.youtube.com/watch?v=ENm7XC2cA40 สสว.ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “Northern Business Matching” กิจกรรมภายใต้โครงการ Micro to be SMEs, Early-Stage, Boost Up New Entrepreneurs...
Read More
แนะนำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early Stage) ปีงบประมาณ 2563 โดย อาจารย์ ดร.เฉลิมพล คงจิตต์

แนะนำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early Stage) ปีงบประมาณ 2563 โดย อาจารย์ ดร.เฉลิมพล คงจิตต์

https://youtu.be/v1qzR75RP9oสำนักงาน ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี) ดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early - Stage) ปี 2563 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการ ให้มีความทันสมัย เกิดการยกระดับสู่ SME 4.0...
Read More
สสว. ร่วมกับ มช. จัดงาน “Shopping in the rain”

สสว. ร่วมกับ มช. จัดงาน “Shopping in the rain”

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมโดย ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จับมือร่วมกับผู้สนับสนุนหลักสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. จัดกิจกรรมการเชื่อมโยงผู้ประกอบการที่ผ่านการบ่มเพาะเพื่อส่งเสริมด้านการตลาดและพบปะสถาบันการเงินภายใต้การจัดงาน “Shopping in the rain”
Read More
อ่านรายละเอียด

โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564

16 กรกฎาคม 2564
admin admin
จำนวนผู้เข้าชม 388 ราย
อ่านรายละเอียด

สสว.ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “Northern Business Matching” กิจกรรมภายใต้โครงการ Micro to be SMEs, Early-Stage, Boost Up New Entrepreneurs และ SME Online ปี 2562

15 ตุลาคม 2563
admin admin
จำนวนผู้เข้าชม 695 ราย

Showing all 7 posts